Behoud Woongenot Aalsmeerbaan

Activiteiten

Twee petities 26 november 2017

BWA heeft van 2 partijen het verzoek gekregen om een petitie te ondertekenen. Wij hebben u al eerder verzocht om mee te doen aan de petitie ‘ikstemvoorstilte’. Wellicht denkt u, ‘al weer 2 petities’ en ‘wat levert dat op’. De laatste vraag kunnen wij niet beantwoorden, maar indachtig de regel ‘niet geschoten, altijd mis’, geven wij u de informatie over beide petities door.
En wellicht raakt één van deze petities een snaar bij de politiek.

Neem luchtvaart op in de klimaatwet

U kunt kijken wat deze petitie inhoudt en stemmen op de website.

Stop de wantoestanden in de luchtvaartsector

Deze petitie is geïnitieerd door Platvorm Vliegoverlast Amsterdam en naar alle Schipholbelangenverenigingen (dus ook BWA) gestuurd, met de volgende tekst:

Ongetwijfeld is het u opgevallen dat er bijna geen dag voorbij gaat zonder nieuws over Schiphol.

De luchtvaartsector, en tot nu toe ook de overheid, geeft duidelijk aan dat Schiphol moet groeien. Dit zou goed zijn voor de van Nederlandse economie en zou veel banen opleveren. Waarop deze verwachting gebouwd is, is onduidelijk. In elk geval zijn verschillende economen het daar niet mee eens. Ook de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, een belangrijke adviseur van de Overheid, heeft in een recent rapport (juli 2016) aangegeven dat het niet verstandig is als de Overheid zich blind blijft staren op het vergroten van de capaciteit van Schiphol.

De bewoners daarentegen hebben de Overheid duidelijk laten weten dat Schiphol op de huidige locatie niet kan groeien. De overlast, de onveiligheid en de effecten van het vliegverkeer op de gezondheid zijn nu al te groot. Er moet nu vaart gemaakt worden met het plannen van de verhuizing naar de Noordzee. Het lijkt er echter op dat de Overheid nog niet overtuigd is.

Om te voorkomen dat de bewoners wederom het onderspit delven, doordat de Overheid de economie (geld) belangrijker vindt dan het Milieu (bewoners), moet het nog duidelijker worden dat de grens van de groei van Schiphol bereikt is. De luchtvaart in en over heel Nederland moet een halt worden toegeroepen.

Andere bewonersplatforms in heel Nederland zullen ook benaderd worden om voor elkaar te krijgen dat veel mensen de petitie ondertekenen waardoor de Eerste en Tweede kamer overtuigd worden dat het zo niet verder kan en dat de bewoners belangrijker zijn dan de economie.

Deze petitie kan hier worden ondertekend.

BWA-pleidooi voor Autoriteit Burger Luchtvaart 20 november 2017

BWA heeft de noodzaak voor een Autoriteit Burger Luchtvaart weer eens benadrukt, naar aanleiding van de reactie van (indertijd nog) de staatsecretaris Luchtvaart op het OVV rapport (Onderzoeksraad Voor Veiligheid).
De OVV heeft in haar rapport o.a. geconstateerd dat de overheid het onderwerp veiligheid aan de sector heeft overgelaten en roept de overheid op die verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken.
De staatsecretaris stelt in haar reactie dat zij de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op Schiphol naar zich toe gaat trekken en kondigt aan dat de ILT daarbij haar ‘belangrijkste wapen’ zal worden.
Volgens ons is de ILT niet voldoende toegerust om die taak op zich te nemen* en heeft volstrekt niet de statuur die zo’n rol vereist. Wij vinden dan ook dat er een Autoriteit Burger Luchtvaart moet komen. Een autonoom orgaan, met een zo onafhankelijk mogelijke rapportagelijn (en zeker niet verankerd in een departement).

Waarom vinden wij een Autoriteit Burger Luchtvaart belangrijk?

De afgelopen decennia hebben aangetoond dat Schiphol/overheid vooral (alleen maar?) het belang van de sector behartigen en de omwonenden van Schiphol worden daarbij categorisch als tweederangs burgers behandeld. Als het gaat om zaken als geluidsberekeningen, geluidsstelsel en veiligheid staan wij als omwonenden per definitie met 3-0 achter.

Een leuke anekdote: Dr. ir. Adegeest heeft zelf een model gebouwd om de geluidseffecten van vliegveld Lelystad te berekenen. Hij stuurt zijn resultaten naar I&M en lees hoe de staatsecretaris tijdens een AO Luchtvaart reageert:

Je kan niet zelf een rekenmodel maken, dan moet je echt gewoon een rekenmodel hanteren die wij ook vanuit de wet moeten gebruiken. Andersom heb ik wel gezegd, wij zijn best bereid om opnieuw te laten zien hoe we dit nou hebben gedaan en wat is ons model en stop je er van alles in, wat komt er dan uit. Dus het feit dat we opnieuw het hem aan tafel zitten om dat nog een keer te exerceren, door te exerceren, is eigenlijk gewoon bedoeld om ook hier weer twijfel weg te nemen. Niet bij onszelf, niet bij onszelf, want dat suggereerde mevrouw Kröger, maar bij hem.

Kan het arroganter!!!

En inmiddels weten we allemaal dat de heer Adegeest gelijk heeft gekregen en dat de MER van Lelystad, Eindhoven en Schiphol overnieuw moet. Tamelijk gênant voor deze staatssecretaris (en het achterliggende departement).
De staatssecretaris spreekt over ‘fouten’. De heer Adegeest tweet:

‘Statistisch gezien bijna onmogelijk dat elke ‘onvolkomenheid’ een lagere geluidsdruk geeft. Opzet?’

En in een interview met het FD:

Maar Adegeest ziet ook rond Schiphol een vreemde situatie. Zo is ook in dit geval de geluidsdruk berekend in plaats van gemeten. En daarbij is bijvoorbeeld niet meegenomen dat ook vleugels geluid maken, in plaats van enkel de motoren. Met de steeds stillere vliegtuigmotoren zal dat een steeds grotere rol spelen.
Vooral is hij echter verbaasd over de gebrekkige verantwoording, zowel bij Schiphol als bij Lelystad. Zo konden omwonenden niet inzien hoe de overlast rond vliegveld Lelystad was bepaald - er is alleen te zien dát het is bepaald en in orde bevonden. Dat dit onder andere aannames is gebeurd dan het rapport vermeldt kun je niet terugvinden.
Adegeest: 'Als dit het werk van een afstudeerder van me was geweest, had ik het niet geaccepteerd. Er is geen verantwoording. Geen burger kan het narekenen.'

Bovenstaande schreeuwt om een Autoriteit Burger Luchtvaart een instantie die onze vragen en zorgen serieus neemt, hier objectief naar kijkt en onafhankelijk adviseert.

Ook de politiek heeft geen benul wat er allemaal gebeurt bij geluidsberekeningen, actualisatie van gelijkwaardigheidscriteria etc. Om de een of andere reden keuren ze dan maar goed wat de overheid ze voorschotelt. Vragen/kritische geluiden van omwonenden worden niet opgepikt (Lelystad met 70.000 handtekeningen is een uitzondering op deze regel).

Kortom, wij vinden dat er een Autoriteit Burger Luchtvaart moet komen. Een orgaan dat de materie begrijpt, opgewassen is tegen Schiphol en LVNL en onafhankelijk toezicht houdt. Een instantie ook, waar de bezorgde omwonenden wel worden gehoord. Op die manier hopen wij niet meteen met 3-0 achter te staan, maar dat wij op 0-0 kunnen starten.

Wij hebben een brief naar de minister gestuurd, met ons pleidooi voor een Autoriteit Burger Luchtvaart.

*) Zie ook rapport ‘Wettelijke evaluatie Luchtverkeersleiding Nederland’ bevinding 13: Uiteraard heeft LVNL een hoge mate van technische deskundigheid in huis, en daarmee ook een ‘informatievoorsprong’ op (o.a.) IenM en ILT. Anders geformuleerd: er is een zekere ‘afstand’ qua deskundigheidsniveau.

Niet alleen uitkoopregeling! 12 november 2017

N.a.v. onze oproep om de jaarlijkse contributie te storten heeft een lid opgezegd, met als motivatie ‘als jullie je alleen nog maar met een uitkoopregeling bezighouden, dan hoef ik geen lid meer te zijn’.

Wij hebben op de ledenavond inderdaad aangegeven dat wij ons vooral zouden gaan inzetten voor een uitkoopregeling, maar de realiteit is dat wij ons ook nog wel degelijk bezig houden met zaken die te maken hebben met vermindering van hinder. Lopende zaken, zoals:

 • onze bemoeienis met de MER (compleetheid t.a.v. Aalsmeerbaan en t.z.t. zienswijze);
 • een bestuursrechtelijke procedure tegen de ‘valse’ actualisatie van een van de GWC;
 • verzoek evaluatie van de nieuwe weerslimieten;
 • WOB historische vliegtuiggeluid rond de Aalsmeerbaan (om te analyseren of vliegtuigen hier echt stiller zijn geworden);
 • WOB detailuitkomsten hinderbelevingsonderzoek (om te analyseren of de hinderbeleving echt bijna niet is veranderd);
 • Contacten met journalist van groot landelijk dagblad.

Daarnaast:

 • zijn we recent gestart met het voorbereiden van een civiele procedure (gericht op ‘onrechtmatige daad’ van de overheid);
 • gaan wij t.z.t. een zienswijze op LIB/LVB indienen.

Wel is het zo, dat daar waar onze 3e doelstelling (uitkoopregeling voor kopers inclusief verhuisregeling voor kopers/huurders) tot halverwege dit jaar niet veel van onze aandacht heeft gekregen, we ons daar nu wel vol voor inzetten. NB Wat betreft nadeelcompensatie, zie volgende onderwerp.

Wij besteden honderden en honderden uren per jaar aan het Schipholdossier en hoewel dit veel lijkt, moet wij onze tijd efficiënt gebruiken en voorkomen dat wij aan dode paarden trekken. Wij moeten keuzes maken.

Betreffende keuzes is het ook van belang om te melden dat wij inmiddels zeer actief zijn ingesprongen op de recente uitzending van Zembla op 4 oktober 2017. Niet gezien? Kijken! en kijk dan ook meteen naar Zondag met Lubach.

Deze uitzendingen en de immense recente media-aandacht voor Schiphol/Lelystad hebben ons weer hoop gegeven dat ook hinderbeperking met enige kans van slagen op de agenda van de Kamer te krijgen is.
Wij hebben daarom diverse Kamerleden aangesproken/-geschreven op de recente media aandacht en naar aanleiding hiervan hebben we al één concrete afspraak met een Kamerlid en 2 toezeggingen van Kamerleden die een afspraak met ons willen.
En ook de civiele rechtszaak die wij aan het voorbereiden zijn, kan een positieve impact hebben op de toekomstige geluidshinder. NB Is er onder de leden (of via via) iemand met een juridische achtergrond, die wij in voorkomende gevallen kunnen raadplegen? Zo ja, dan horen wij dat graag.

Hoe zit het met nadeelcompensatie?

Wij hebben een aantal vragen over nadeelcompensatie gekregen. Nadeelcompensatie wordt onder bijzondere omstandigheden door de Rijksoverheid toegekend aan (bijv.) een omwonende die als gevolg van (bijv) het LVB onevenredige schade lijdt (art. 8.31 van de Wet Luchtvaart). Jaren geleden is voor het afhandelen van dergelijke schadeverzoeken het Schadeschap Luchthaven Schiphol ingesteld.
Nadat het komende LVB door de Kamer is goedgekeurd, is er weer een mogelijkheid om (bijv. vanwege derving woongenot) een schadeverzoek in te dienen. Wij zullen onze leden te gelegener tijd informeren of en hoe de BWA u daarin eventueel kan ondersteunen.

Lidmaatschap/Contributie

Wij hopen dat u er middels deze nieuwsbrief van overtuigd bent geraakt, dat u met uw lidmaatschap en contributie een enorme karrevracht aan uren, kennis en inzet van ons krijgt.

En we hopen ook dat jullie er vertrouwen in hebben, dat wij iedere mogelijkheid die wij zien om de hinder te verminderen, aan zullen grijpen voor actie.

Ledenavond 2017 22 september 2017

Op 21 september 2017 heeft de 2e BWA ledenavond plaatsgevonden.

De avond begon met een uitleg van het Schipholbeleid van Aalsmeer door wethouder Schipholzaken Robbert Jan van Duijn. Hij legde uit dat in de OmgevingsRaad Schiphol (ORS) nu de onderhandelingen over ‘het nieuwe Aldersakkoord’ beginnen en dat Aalsmeer zich dit keer wil inzetten voor de belangen van de Aalsmeerders.
Tijdens zijn verhaal viel vaak het woord ‘uitkoop’, ook naar aanleiding van vragen van leden, want het is duidelijk dat de situatie voor een bepaalde groep mensen in Aalsmeer ondragelijk is geworden.

Daarna legde de voorzitter uit dat het BWA bestuur een paar maanden geleden heeft geëvalueerd wat 2 jaar BWA heeft opgeleverd. Bij deze evaluatie is geconstateerd dat overheid en politiek totaal niet geïnteresseerd zijn in hoe absurd slecht de Aalsmeerbaan uit het Aldersakkoord is gekomen en dat het dus voor BWA niet langer zinvol is om met overheid en politiek te communiceren.
Ter Illustratie van hoe scheef de ontwikkeling van de Aalsmeerbaan ten opzichte van de groei van Schiphol totaal is, werd o.a. onderstaand plaatje getoond:

Omdat overheid en politiek totaal niet geïnteresseerd zijn in het lot van de Aalsmeerbaan zal BWA niet langer meer tijd besteden aan de eerste twee doelstellingen:

 1. Begrens gebruik Aalsmeerbaan
 2. Begrens vermijdbare hinder

en zich volledig richten op de 3e doelstelling:

 1. Uitkoopregeling

Daarnaast zal BWA zich richten op het MER (Milieu Effect Rapportage) proces en nastreven dat de gevolgen voor de Aalsmeerbaan zo correct en compleet mogelijk in de MER worden opgenomen.

Tijdens de vergadering werd regelmatig gevraagd of er een kans is dat de cap van 500.000 voor lange tijd blijft staan. De voorzitter heeft hierop geantwoord: ‘zolang de politiek de illusie houdt dat de groei van Schiphol goed is voor de economie, blijft Schiphol groeien’.

Ter overdenking bij de borrel werd de volgende quote uit een redactioneel artikel in de Volkskrant meegegeven:

"Het huidige groeibeleid van Schiphol heeft geen enkele positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat en hooguit een geringe bijdrage aan de Nederlandse economie en de omwonenden betalen de prijs."

In slidepack BWA ledenvergadering 2017 kunt u de tijdens de vergadering gebruikte slides zien en naar aanleiding van vragen, hebben wij ook het Decisio rapport en het SEO rapport toegevoegd.

Groeibeleid Schiphol niet goed voor BV Nederland 13 september 2017

Op 12 september 2017 heeft de plaatsvervangend hoofdredacteur van de Volkskrant een stuk over Schiphol geschreven. Hierop heeft onze voorzitter een (helaas niet geplaatste) ingezonden brief naar de Volkskrant gestuurd, met de volgende tekst:

Een uitstekend stuk van plaatsvervangend hoofdredacteur Pieter Klok in Volkskrant ‘Commentaar’ van 12 september 2017.
De spijker op z’n kop en voor degenen die het (nog) niet gelezen hebben, hierbij een bondige samenvatting: Het huidige groeibeleid van Schiphol heeft geen enkele positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat en hooguit een geringe bijdrage aan de Nederlandse economie en de omwonenden betalen de prijs.
De vraag is wanneer overheid en politiek dat eindelijk ook eens gaan begrijpen.

Voor degene die het stuk in zijn geheel wil lezen: het artikel in de Volkskrant.

Hoorzitting 'Selectiviteit' 8 september 2017

Op 7 september 2017 van 14:00 tot 18:00 was de eerste van twee belangrijke vergaderingen over de toekomst van Schiphol: de Hoorzitting ‘Selectiviteit’.

Wat vonden wij ervan?
Wij hebben gezien dat Schiphol (selectiviteitsbeleid genegeerd, alleen gericht op eigen winstbejag) en Overheid/Ministerie I&M (totaal geen regie: niet bij ontwikkeling Lelystad, niet bij implementeren selectiviteit, niet bij nieuwe luchtruimindeling) forse vegen uit de pan kregen.

Maar oordeelt u zelf: mocht u het debat 'live' hebben gemist, dan kunt u het hier nog terugzien.

Wat schrijven de kranten erover?
Wat de ruimschoots aanwezige pers ervan vond, kunt u hier lezen:

Binnenkort weer een debat!
Dat is dan het Algemeen overleg ‘Luchtvaart’ op woensdag 20 september (14:00 – 18:00).

Rond Schiphol gaat het spannen 27 augustus 2017

Binnenkort vergadert de Tweede Kamer over de Luchtvaart

Op 7 en 13 september zullen er vergaderingen plaats vinden van de Vaste Commissie Luchtvaart. Op 7 september betreft dit een hoorzitting over ‘selectiviteit’ (zie ook paragraaf ‘selectiviteit’) en op 13 september een Algemeen Overleg.
Een politicus heeft ooit tegen ons gezegd, ‘Schiphol belangrijk voor de omwonenden? Kijk eens naar de publieke tribune, geen kip te zien!’.
Nu het er om gaat spannen willen wij voorkomen dat een politicus zoiets nog een keer kan zeggen, dus wat ons betreft moet de publieke tribune op 7 en 13 september vol. Wij roepen u dus op om op 7 en/of 13 september naar Den Haag te komen; de bewonersvertegenwoordigers van de ORS gaan zich hier ook voor inzetten.

Wat, waar en wanneer
Het bezoekadres van de Tweede Kamer is Lange Poten 4. Houdt u er rekening mee dat u zich moet kunnen legitimeren, en dat jas en tas bij de garderobe moeten worden afgegeven?

Hoorzitting ‘Selectiviteit’ - 7 september
De hoorzitting op 7 september is van 14:00‐18:00 in de ThorbeckezaalHier vindt u het programma.

Algemeen overleg ‘Luchtvaart’ - 13 september
Het algemeen overleg op 13 september is van 12:30 – 15:30 in de Wttewaall van Stoetwegenzaal. Hier vindt u de agenda.

LET OP: U doet er goed aan de aanvangstijd vooraf nog eens te checken!

Belangrijke ontwikkelingen in besluitvorming Nieuwe Stelsel

Betreffende de definitieve besluitvorming over het Nieuwe Stelsel gaat de komende maanden een aantal belangrijke zaken spelen. De MER gaat - met veel vertraging - verschijnen, de staatssecretaris gaat met een reactie op het OVV rapport komen en wordt dan nog dit jaar het Nieuwe Stelsel met alle onderliggende details goedgekeurd door de Tweede Kamer?

Veel protest tegen Lelystad

De overheid gaat met Lelystad een nieuwe populatie van gehinderden aanboren. Op onderstaand kaartje kunt u zien waar de nieuwe vliegroutes gaan lopen:

Bewoners uit Gelderland, Friesland Drenthe en Overijssel verzetten zich heftig tegen deze vliegroutes. Ook zijn zij van mening dat de vliegtuigen veel hoger moeten (kunnen) vliegen. LVNL stelt dat dit niet kan, omdat de vliegtuigen van en naar Lelystad onder het luchtverkeer van en naar Schiphol door moeten.
Aan Helios (onafhankelijk adviesbureau op het gebied van de luchtvaart) is verzocht om een second opinion over de gekozen vliegroutes te geven.

Selectiviteit
In het Aldersakkoord is afgesproken dat de gecreëerde groeiruimte moet worden gebruikt voor mainportgebonden luchtvaart. Het (b)lijkt dat de afgelopen jaren vooral is gegroeid in ‘pretvluchten’ (vluchten met een vakantiekarakter). Hoewel wij de exacte getallen niet kennen, horen wij fluisteren dat zo’n 90% van de groei sinds 2011 (plm. 80.000 vluchtbewegingen) niet mainportgebonden verkeer betreft. En tijdens de hoorzitting op 7 september hopen wij hier meer over te horen.
Het Schipholbeleid is in ieder geval in het verkeerde keelgat van de KLM geschoten en de CEO van de KLM heef naar verluid gezegd dat Schiphol zich moet realiseren dat het meer is dan een parfumwinkel met een paar landingsbanen.

Overigens zit Schiphol door deze extreme toename in ‘pretvluchten’ al dit jaar vol (het maximum van 500.000 vluchtbewegingen zou pas in 2020 worden bereikt) en in de Tweede Kamer is door sommige partijen voorgesteld om dan in 2018 maar voorbij het afgesproken maximum van 500.000 vluchtbewegingen per jaar te groeien.
NB Het is niet mogelijk om de ‘pretvluchten’ te vervangen door mainportgebonden verkeer, want uitgegeven ‘slots’ kunnen niet worden teruggetrokken.

Lente update 12 juni 2017

In deze update berichten wij u over de ontwikkelingen in de afgelopen maanden, met de volgende onderwerpen:

 1. Rechtszaak ten aanzien van overschrijding handhavingspunten in 2014
 2. BWA is ‘op het matje’ geroepen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. OVV heeft rapport over veiligheid op Schiphol uitgebracht
 4. Verzoeken BWA ten aanzien van Milieu Effect Rapportage (MER)
 5. BWA zet zich in voor uitkoop-/verhuisregeling
 6. Verzoek handhaving ten aanzien van handhavingspunten in gebruiksjaar 2016
 7. Ledenvergadering in september 2017

1. Rechtszaak ten aanzien van overschrijding handhavingspunten in 2014

Wij hebben een rechtszaak gevoerd over het overschrijden van aan de Aalsmeerbaan gerelateerde handhavingspunten in 2014. We willen via deze rechtszaak o.a. aankaarten, dat de actualisatie van het gelijkwaardigheidscriterium ‘aantal zwaar belaste woningen’ niet conform de MER procedure is uitgevoerd. De rechter heeft ons niet in het gelijk gesteld – hoewel o.i. de fout evident is - en we gaan dus in hoger beroep.

2. BWA is ‘op het matje’ geroepen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Omdat binnen I&M is geconstateerd dat BWA erg veel vragen stelt, is de beantwoording van onze vragen opgeschort en zijn wij uitgenodigd om onze informatiebehoefte in Den Haag toe te komen lichten. Na dit gesprek heeft I&M de beantwoording van onze vragen weer opgepakt.

3. OVV heeft rapport over veiligheid op Schiphol uitgebracht

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid heeft in april haar rapport uitgebracht. Belangrijke conclusies zijn dat er bij Schiphol teveel baanwisselingen plaatsvinden en dat het huidige banenstelsel te complex is (kruisend/convergerend vliegverkeer). De staatssecretaris heeft aangekondigd binnen een half jaar met een reactie te komen.

4. Verzoeken BWA ten aanzien van Milieu Effect Rapportage (MER)

BWA vindt het belangrijk dat in de MER i) de informatie over de toenemende belasting van de Aalsmeerbaan compleet is en dat ii) aangegeven wordt hoe de belasting van de handhavingspunten bij het 500.000 scenario wordt.
Wij hebben daarom het volgende verzoek neergelegd bij de staatsecretaris, de politiek en de voorzitter MER:

 • Neem de gewijzigde weerlimieten – die tot een enorme toename van het gebruik van de Aalsmeerbaan leiden – mee in de MER;
 • Bereken de waarden in de handhavingspunten bij het 500.000 scenario en vergelijk deze met de vastgestelde grenswaarden.

Keer op keer kregen wij op deze vragen geen antwoord/nul op rekest. Lees: men heeft geen behoefte aan complete en correcte informatie over de besluitvorming rond Schiphol.

Na een gesprek met de SP, heeft deze partij onze vragen als motie ingediend. De reactie van de staatssecretaris: als we deze verzoeken meenemen, wordt de MER nog verder vertraagd en dat willen we natuurlijk niet. Ik stel voor dat deze motie wordt aangehouden en ik zal deze vraag beantwoorden in een brief.
De staatssecretaris vindt ‘snelheid’ dus belangrijker dan compleetheid en correctheid.

Op 1 juni 2017 hebben wij een antwoord ontvangen op onze brief van 27 december 2016 met dezelfde vragen. Hierin staat:

 1. Het verwerken van de wijziging in het MER zou met zich meebrengen dat de verkeersscenario’s uit het MER opnieuw moeten worden vastgesteld en de berekeningen en analyses opnieuw moeten worden uitgevoerd. Een dergelijke aanpassing is echter niet nodig. De potentiële effecten van de gewijzigde weerlimieten worden namelijk al voldoende afgedekt in de bandbreedteanalyse in het MER.
 2. Hierin (het opnemen van de waarden van de handhavingspunten bij het 500.000 scenario - BWA) wordt reeds voorzien. In het MER zal namelijk voor de handhavingspunten de geluidsbelasting voor de etmaalperiode van onder meer het 500.000 scenario worden vergeleken met de in de punten geldende grenswaarden.

Ad 1) Een voor ons niet te verifiëren (en door ons gewantrouwde) claim. Ook hier weer: snelheid (in een proces dat sowieso al meer dan een jaar vertraagd is) is voor de staatsecretaris belangrijker dan compleetheid en correctheid. En …. hoeveel tijd kost het nou echt om nieuwe verkeersscenario’s vast te stellen en berekeningen en analyses opnieuw uit te voeren. Wij vrezen echter dat de politiek genoegen zal nemen met dit antwoord.
Ad 2) Voor ons een onverwachte draai. Deze informatie stond niet in de concept MER en nu komt het er wel in. Een succesje?

5. BWA zet zich in voor uitkoop-/verhuisregeling

BWA zet zich in voor een uitkoop-/verhuisregeling voor die omwonenden die de toenemende geluidsbelasting teveel wordt.
De gemeente Aalsmeer heeft besloten de haalbaarheid van dit voorstel te onderzoeken en beleidsmedewerkers van de gemeenten Aalsmeer/Amstelveen hebben dit haalbaarheidsonderzoek opgepakt. Ons is gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek.
Ook is het voorstel ingebracht in de Kamer, waarop door de staatssecretaris direct defensief is gereageerd: ‘de verantwoordelijkheid die hiermee gepaard gaat, is potentieel gevaarlijk, ook in de richting van bijvoorbeeld de overheid’ en ‘Ik neem geen verantwoordelijkheid voor een plan waarvan ik denk dat de overheid het niet zomaar kan waarnemen’.
Wij worden echter gesteund door een recent artikel (februari 2017) van de Vereniging Eigen Huis: ‘Rijk moet kopen wat het onverkoopbaar maakt’. VEH heeft hierover ook een brief naar minister Schultz van Hagen (infrastructuur) gestuurd.
Zelfs de toenmalige directeur van KLM heeft in 2005 het volgende gezegd: De keuze voor grootschalige woningisolatie rond de luchthaven, zoals in het Progis-project is gebeurd, is niet de juiste. Men had beter de huizen kunnen slopen in plaats van ze te isoleren. Maatschappelijk gezien het beste maar dat is politiek moeilijk te verkopen.
Sinds 2005 is het aantal vluchten over de Aalsmeerbaan met 45% toegenomen (BAS 2016 vergeleken met BAS 2005), hetgeen nog duidelijker maakt dat wat op de Aalsmeerbaan gebeurt niet maatschappelijk verantwoord is.

6. Verzoek handhaving ten aanzien van handhavingspunten in gebruiksjaar 2016

BWA heeft aan de ILT verzocht om handhavend op te treden ter zake van de overschrijdingen in het gebruiksjaar 2016 van de grenswaarden geluid op de handhavingspunten HHP24 en HHP25 (Lden; Aalsmeerbaan) resp. HHP18 en HHP20 (Lnight; Zwanenburgbaan).

7. Ledenvergadering in september 2017

BWA heeft de intentie om rond september 2017 de leden weer bij elkaar te roepen en om dan o.a. de BWA doelstellingen en activiteiten te bespreken.

Stemadvies van ORS Cluster Vertegenwoordigers 6 maart 2017

De ORS Cluster Vertegenwoordigers hebben op hun website www.bewonersomgevingschiphol.nl een stemadvies gepubliceerd. Dit advies gaat verder dan alleen de informatie uit de verkiezingsprogramma’s, maar geeft ook een sfeertekening ontleend aan stemgedrag, indienen/ondersteunen van moties, stellen van Kamervragen en interviews:

Gebruiksprognoses 2017 en sluiting Kaagbaan 3 maart 2017

Gebruiksprognoses 2017: plm. 1.500 vluchten per week op de Aalsmeerbaan

De gebruiksprognoses voor 2017 zijn 31 oktober 2016 bekend gemaakt. In die prognoses komt de Aalsmeerbaan op 25.200 landingen en 55.200 starts. Totaal 80.400 vliegtuigbewegingen. Alle cijfers bij ‘gemiddelde’ weersomstandigheden.

Sluiting Kaagbaan (10 weken): plm. 2.750 vluchten per week (+80%) op de Aalsmeerbaan

Maar dit is nog niet het hele verhaal. We hebben inmiddels ook allemaal gehoord dat de Kaagbaan in 2017 gedurende 10 weken dicht gaat wegens groot onderhoud. De gevolgen van deze sluiting (verschuiving vluchten van Kaagbaan naar andere banen) blijkt niet te zijn meegenomen in de gebruiksprognose 2017, met als motivatie dat het onderhoudsschema voor 2017 op 31 oktober 2016 nog niet beschikbaar was (is koud twee weken later - inclusief kwantificering van de baanverschuivingen - wel aan de ORS gepresenteerd!).
In de gebruiksprognose 2017 staat de belofte:

Te zijner tijd zal op de website van Bas (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, www.bezoekbas.nl) informatie worden gepresenteerd over het uit te voeren groot onderhoud, de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, de consequenties voor het baangebruik en de gevolgen voor de geluidbelasting.

Inmiddels zijn het onderhoudsschema en de consequenties voor het baangebruik door BAS gepubliceerd. De gevolgen voor de geluidsbelasting hebben wij nog nergens gevonden, dus dit zullen wij navragen. BWA heeft de gevolgen overzichtelijk voor u op een rij gezet. Welke plussen/minnen zullen er per baan optreden? In Figuur 1 de toename (+) en afname (-) per baan, oplopend gesorteerd op totale toename:

Figuur 1: Meer(+) of minder (-) vliegtuigbewegingen tijdens sluiting Kaagbaan

De Aalsmeerbaan neemt 12.200 van de 29.100 door de Kaagbaan ‘af te stoten’ vliegtuigbewegingen over. Aalsmeer heeft ook (voor een deel) ‘last’ van de starts/landingen Zwanenburgbaan Zuid. Dus de toename van vliegtuigbewegingen tijdens de 10 weken durende sluiting van de Kaagbaan, zal voor Aalsmeer immens zijn.

Zoals te zien, gaat door de sluiting van de Kaagbaan ook het aantal vluchten over de Polderbaan (licht) omlaag. We hebben daarom ook de verschuiving tussen primaire en secundaire banen uitgerekend:

Figuur 2: Verschuiving van vliegtuigbewegingen tussen de primaire en de. secundaire banen tijdens sluiting Kaagbaan

Het blijkt dat door de sluiting van de Kaagbaan er dus bijna 30.000 vliegtuigbewegingen van de primaire naar de secundaire banen verschuiven.

Als laatste een overzicht van specifiek de Aalsmeerbaan, waarin de op 31 oktober 2016 gepresenteerde cijfers worden vergeleken met de cijfers na correctie voor het baanonderhoud van de Kaagbaan:

Proefprocedure

De gevolgen van de sluiting van de Kaagbaan zijn qua duur en omvang zo ingrijpend voor de omwonenden van de Aalsmeerbaan, dat BWA van plan is om een proefprocedure op te starten voor een vergoeding van tijdelijke derving van woongenot.

Iedereen kan zich vrijblijvend en kosteloos bij BWA aanmelden als supporter van deze procedure (via info@aalsmeerbaan.nl).

Stemwijzer 10 februari 2017

Voor de komende verkiezingen is weer een Stemwijzer gemaakt. Vraag 19 van deze stemwijzer luidt: ‘Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden’.

De partijen die het volgens de Stemwijzer met deze stelling:

Eens zijn: VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, 50PLUS, Ondernemers Partij, VNL, Piratenpartij en Libertarische Partij.

Oneens zijn: SP, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, DENK, De Burger Beweging en Vrijzinnige Partij.

En geen van beide: Nieuwe Wegen, Forum voor Democratie, Artikel 1, Niet Stemmers, Lokaal in de Kamer.

Omdat deze vraag u zeker zal raken, hebben we de standpunten van de partijen - zoals die zijn opgenomen in de Stemwijzer - ‘uitgeklapt’. U kunt deze informatie hier vinden.

Kijkend naar de standpunten doen wij de volgende waarnemingen:

PVV De PVV geeft verder geen toelichting en dat hoeft ook niet voor een partij die streeft naar 800.000 vluchten per jaar over Schiphol en de zeurpieten die er omheen wonen, hebben pech. 👎👎👎👎👎
VVD De VVD stelt dat Schiphol een ongelooflijk belangrijke banenmotor is. Op zich is Schiphol belangrijk voor de Economie (dat ontkent niemand), maar de Raad voor Leefbaarheid en Infrastructuur betwijfelt of Schiphol nog wel zo’n banenmotor is. Deze Raad stelt ook dat een in de groei van Schiphol geïnvesteerde euro een matig rendement heeft (en dat een goed leefmilieu de komende jaren steeds belangrijker wordt voor bedrijven die overwegen zich in Nederland te gaan vestigen) . De VVD gelooft ook nog dat schonere en stillere vliegtuigen een verdere groei mogelijk maken, terwijl de uittredende CEO van LVNL onlangs zei: "Er zit een grens aan hoeveel je nog kunt verbeteren op het gebied van geluid en veiligheid. Áls er nog verbeteringen mogelijk zijn, dan zijn die microscopisch”. De praktijk is, dat ondanks de mooie verhalen over stillere vliegtuigen, de geluidsoverlast alleen maar toeneemt. 👎👎👎👎
PvdA De PvdA stelt dat de Luchtvaart goed is voor 300.000 banen. En dat dit positief is…… Een onafhankelijk onderzoeksbureau - Decisio - stelt dat Schiphol goed is voor plm. 100.000 directe banen en dat de getallen voor indirecte toegevoegde waarde (economische bijdrage en banen) zeer onzeker zijn (en Decisio merkt op dat er geen welvaartsanalyse voor Schiphol is gemaakt).

Een omwonende van Schiphol die vindt dat er nu al ruim genoeg hinder (luchtverontreiniging, geluidsoverlast en risico) is, is ten aanzien van het Schipholdossier het best af bij de partijen in het rijtje ‘Oneens’, waarbij de volgende partijen het meest expliciet tegen verdere groei zijn (tussen haakjes het aantal zetels volgens de meest recente peiling van Maurice de Hond – 5 februari 2017): GroenLinks (17), ChristenUnie (5), Partij voor de Dieren (4), SGP(3), DENK, De Burger Beweging en Vrijzinnige Partij.

Tijdelijke sluiting luchtruim Rijsenhout 17 januari 2017

Via Bewoners Aanspreekpunt Schiphol ontvingen wij onderstaande informatie. Wij delen deze informatie met jullie via deze nieuwsflits, maar wij zien het niet als onze taak om de activiteiten van BAS te herhalen.

Als jullie geïnteresseerd zijn in het ontvangen van dit soort informatie, kunnen jullie dit via info@mailbas.nl aan het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol doorgeven.

Van 16 tot 31 januari wordt dagelijks voor periodes op dag het luchtruim boven Rijsenhout gesloten. Hierdoor zal de Kaagbaan (06/24) in deze periode niet bruikbaar zijn. Naar verwachting zal in onderstaande periodes de Aalsmeerbaan worden gebruikt.

Datum    
Periode op de dag
16-jan 12:00 uur tot 12:15 uur  en  14:00 uur tot 14:15 uur
17-jan 12:00 uur tot 12:15 uur  en  14:00 uur tot 14:15 uur
18-jan 14:00 uur tot 14:15 uur
19-jan 12:00 uur tot 12:15 uur  en  14:00 uur tot 14:15 uur
20-jan 12:00 uur tot 12:15 uur  en  14:00 uur tot 14:15 uur
23-jan 12:00 uur tot 12:15 uur  en  14:00 uur tot 14:15 uur
24-jan 14:00 uur tot 14:15 uur
25-jan 12:00 uur tot 12:15 uur
26-jan 14:00 uur tot 14:15 uur
29-jan 09:15 uur tot 09:30 uur  en  14:00 uur tot 14:15 uur
30-jan 14:00 uur tot 14:15 uur
31-jan 12:00 uur tot 12:15 uur

Bron: http://www.bezoekbas.nl/

Is de groei van Schiphol het allemaal waard? 14 januari 2017

In de Volkskrant van zaterdag 14 januari 2017 is de ingezonden brief van onze voorzitter Gerrit Jan van de Lagemaat geplaatst - pagina 25 links onderaan in de krant en via de link http://www.volkskrant.nl/opinie/is-de-groei-van-schiphol-het-allemaal-waard~a4448077/. We hopen dat dit signaal ook door de landelijke politiek wordt opgepikt!

Hierbij de volledige tekst van de geplaatste ingezonden brief:

Is de groei van Schiphol het allemaal waard?

Voor de zoveelste keer houdt Schiphol zich niet aan de afspraken (ten eerste, 10 januari). Het afgesproken maximum zou bereikt worden in 2020 onder voorwaarde van een set hinderbeperkende maatregelen. Als dit maximum nu al wordt bereikt, wordt er dus meer hinder veroorzaakt dan afgesproken. De politiek lijkt het opnieuw voor kennisgeving aan te nemen.

Wanneer gaat de politiek eindelijk inzien dat Schiphol ook gewoon een bedrijf is met een winstoogmerk. Een bedrijf dat enerzijds belangrijk is voor de Nederlandse economie, maar ook een bedrijf dat extreem veel hinder (milieu, geluid, risico) veroorzaakt, een negatieve stempel drukt op zijn gehele omgeving en het bereiken van de CO2 doelstellingen dreigt te ondermijnen.

Het is heel simpel, ‘Groei van Schiphol is groei van hinder’ – het aantal ernstig gehinderden neemt toe en niet af.

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft in 2016 een rapport uitgebracht met de volgende conclusies: 1. Schiphol is belangrijk voor de Nederlandse economie, maar het is zeer de vraag of de groei van Schiphol dat ook is. 2. Iedere in de groei van Schiphol geïnvesteerde euro heeft een mager rendement. 3. Verdere groei van Schiphol kan omslaan in een negatieve impact op het vestigingsklimaat (voor medewerkers).

Heeft één politicus ooit de vraag gesteld: ‘Schiphol is belangrijk, maar wat is de economische bijdrage (baten én kosten) van de groei van Schiphol?’ En draagt de groei in vluchtbewegingen alleen bij aan de mainportfunctie of vooral aan het verdienmodel van Schiphol’? Volgens insiders draagt het grootste deel van de groei van de afgelopen jaren niet bij aan de mainportfunctie.

Ik verwacht van politici dat zij verder kijken dan de belangen van de onderneming Schiphol, en ik daag de politiek uit om te komen met een gebalanceerde maatschappelijke kosten-/batenanalyse van de groei. Een schot voor de boeg: misschien is een mainport met 350.000 - 400.000 vluchten per jaar wel de meest gebalanceerde en de meest wenselijke situatie voor de gehele BV Nederland.

Ik ben niet tegen Schiphol. Schiphol is een factor in de economie en is belangrijk voor het vestigingsklimaat. Maar er zitten schaduwzijden aan, en geen politicus die zich de vraag stelt: is dit het allemaal wel waard?

Herberekeningen Milieu Effect Rapportage 28 december 2016

In januari 2015 en december 2016 zijn er 2 grote wijzigingen in de regels voor baangebruik doorgevoerd, waardoor er naar schatting 7,000 extra vluchtbewegingen per jaar over de Aalsmeerbaan plaats zullen vinden. Dit komt overigens bovenop de al geprognotiseerde toename met tienduizenden vluchten als gevolg van de groei van het aantal vluchtbewegingen op Schiphol.
Wij hebben aan de staatssecretaris gevraagd om deze gewijzigde regels mee te nemen in de herberekeningen die momenteel voor de Milieu Effect Rapportage worden uitgevoerd.

Daarnaast hebben wij gevraagd om de geluidsbelasting in de handhavingspunten bij het maximale aantal vluchtbewegingen (nu 500.000 per jaar) uit te rekenen en in de Milieu Effect Rapportage te presenteren. Dit is volgens ons de beste en zelfs de enige wijze om vast te stellen of er sprake is van een ‘disproportionele benadeling op lokaal niveau’ (de woorden van prof.dr. B.J. Schueler in zijn rapport over de gelijkwaardigheid van het nieuwe stelsel).
Deze informatie is voor de omwonenden en voor een afgewogen besluitvorming van groot belang.

Onze verzoeken en de toelichtingen hierop zijn te lezen in Herberekeningen MER.

Ingezonden brief naar de Volkskrant 21 december 2016

De voorzitter van BWA - G.J. van de Lagemaat- heeft op persoonlijk titel een ingezonden brief naar de Volkskrant gestuurd. Deze brief is niet geplaatst, maar we willen jullie de inhoud niet onthouden.

Schipholgate

Ik lees in de Volkskrant van 20 december 2016 de koppen “EU lidstaten medeschuldig aan grootste industrieschandaal” en “Autolobby bepaalt nog steeds beleid”.
Verbazingwekkend? In het geheel niet! Zo zit onze samenleving in elkaar. Ook bij Schiphol bepaalt de luchtvaartlobby het beleid.

Een rapport van RLI – Schiphol is wel belangrijk, maar het is de vraag of de groei van Schiphol ook belangrijk is – wordt voor de inkt droog is al afgebrand. Kritische kanttekeningen uit onderzoeksrapporten worden al decennialang terzijde gelegd.
Het is heel makkelijk om op internet krantenkoppen te vinden als, ‘Dubbeldoel werd dubbelspel’, ‘Milieunormen aangepast voor groei Schiphol’, ‘Lesje creatief boekhouden van Schiphol en Den Haag’, ‘Schiphol sjoemelt met cijfers geluidshinder’, ‘De mainport mythe’ en ‘Schiphol wint. Altijd’. En dit is een zeer beperkte bloemlezing. Kijk naar de uitzendingen van Zembla over Schiphol.
Ik heb een keer aan een journalist gevraagd waarom hij geen aandacht besteed aan ‘het gedoe’ rond Schiphol en kreeg als antwoord, ‘Schiphol bedondert de boel al 20 jaar en Schiphol blijft de boel nog 20 jaar bedonderen, dus dat is geen nieuws en daarom besteed ik er geen aandacht aan’.

En de politiek? De politiek laat het liever over aan de Omgevingsraad Schiphol, waar - u raadt het vast - dezelfde luchtvaartlobby de regie voert.
Dieselgate, niets nieuws onder de zon. Schipholgate, niets nieuws onder de zon. En de omwonenden (ruim 1,1 miljoen in het gebied rond Schiphol waar de ernstig gehinderden worden geteld) zijn keer op keer het kind van de rekening.

En om de parallel door te trekken, ook hier is de politiek medeschuldig.

Reacties staatssecretaris op onze vragen en nog meer vluchten over de Aalsmeerbaan 10 december 2016

Reacties staatssecretaris op onze vragen

We hebben jullie op deze website geïnformeerd over een aantal vragen die wij aan de staatssecretaris hebben gesteld. In de beantwoording van deze vragen zit niet veel vaart, maar we hebben op 5 december 2016 een reactie ontvangen op een op 14 september 2016 gestelde vraag.

Deze vraag luidt in het kort (klik hier voor de volledige versie):
In het AO van 10 februari 2016 vraagt de heer Van Helvert aandacht voor de situatie van de Aalsmeerbaan. U raadt het indienen van deze motie af omdat ‘het verleggen van de groei van de Aalsmeerbaan naar andere banen nog meer gehinderden oplevert’.
Wij vragen u om dat eens uit te leggen, door getalsmatig te onderbouwen hoe ‘het verleggen van de groei van de Aalsmeerbaan naar andere banen nog meer gehinderden oplevert’.

En het antwoordt luidt in het kort (klik hier voor de volledige versie):
De opmerking dat het verleggen van de groei van de Aalsmeerbaan naar andere banen leidt tot meer gehinderden moet u begrijpen in de context dat de Polderbaan en de Kaagbaan al hun maximale capaciteit hebben bereikt. Verleggen van de groei van de Aalsmeerbaan zou dan betekenen dat die groei moet worden opgevangen door de Schiphol-Oostbaan en de Buitenveldertbaan. Dit zal per saldo leiden tot meer gehinderden aangezien in die gebieden meer mensen wonen.

Zo simpel zit de wereld van I&M in elkaar en dit antwoord geeft een mooie doorkijk naar de toekomst. De Aalsmeerbaan is de groeibaan van het Nieuwe Stelsel, omdat toevoegen van vluchten over de Aalsmeerbaan bijna niets ‘kost’ in de toename van ernstig gehinderden.
Ter illustratie, volgens de prognoses voor de groei van het 425.000 naar 510.000 vluchten per jaar scenario, krijgt de Aalsmeerbaan er plm. 34.000 vluchten bij. Deze immense hoeveelheid extra vluchten levert slechts 197 extra ernstig gehinderden in Aalsmeer op. Een ’koopje’ voor de sector. Daar kan nog veel meer bij zonder dat dit echt pijn doet in de toename van het aantal ernstig gehinderden (dat wordt waarschijnlijk in de buitengebieden van de ander banen wel weer terugverdiend).
Dat de bestaande groep ernstig gehinderden rond de kop van de Aalsmeerbaan enorm veel meer hinder krijgen, doet in de systematiek van I&M niet echt ter zake.

Nog meer vluchten over de Aalsmeerbaan

Nadat er in 2013 prognoses voor de groei van de Aalsmeerbaan zijn gemaakt, hebben er door voortschrijdend inzicht (lees: gebrek aan inzicht in 2013) bij LVNL, tot 2 maal toe correcties plaats gevonden. Bij deze correcties is de - al extreem en onevenredig door het Aldersakkoord geraakte - Aalsmeerbaan beide keren het hoofdslachtoffer.

De eerste correctie – in januari 2015, dik een jaar nadat de inkt van het Aldersakkoord droog was - betrof de ‘noodzaak’ tot meer 2+2 vliegen, hetgeen de Aalsmeerbaan een plus van 5.000 starts heeft opgeleverd.

Vorige week heeft LVNL bekend gemaakt dat de weerslimieten voor onafhankelijk baangebruik aangepast moeten worden (zie de website van LVNL voor de tekst van de bekendmaking).
Uit de tekst op de website van LVNL hadden wij (en ook het Noord Hollands Dagblad) afgeleid dat er hierdoor weer 5.000 starts bij zouden komen en een niet gedefinieerd aantal landingen (zou ordegrootte 1.500-2.000 kunnen zijn).

Andere signalen lijken er op te wijzen dat dit 1.556 starts en 582 landingen betreft (allemaal prognoses natuurlijk). We hebben dit ter verificatie bij LVNL neergelegd.
Dit zou veel minder zijn dan 5.000 starts erbij, maar toch altijd weer ruim 2.000 vluchtbewegingen extra.

Met terugwerkende kracht kunnen we constateren dat het principe van ‘strikt preferentieel’ vliegen al failliet was op het moment dat het Aldersakkoord in 2013 werd afgesloten. Het aantal vluchten over de Kaagbaan zal (na verwerking van alle correcties door LVNL besluiten) bij het 510.000 vluchten per jaar scenario nauwelijks afwijken van het aantal vluchten in 2013, terwijl het aantal vluchten over de Aalsmeerbaan in die periode naar verwachting met zo’n 40.000 toeneemt.

Ledenavond 2016 30 november 2016

Op 24 november j.l. heeft BWA een ledenavond georganiseerd. Aanwezig waren 3 bestuursleden, enige tientallen leden en een aantal vertegenwoordigers van de lokale politiek.

Het programma zag er als volgt uit:

 1. Introductie door de voorzitter
  1. Toelichting ontstaan BWA
  2. Voorstelronde bestuursleden
  3. De 3 doelstellingen van BWA
  4. Wat hebben wij tot nu toe gedaan/bereikt
  5. Wat er nog op de rol staat (bij BWA en bij Schiphol)
 2. Lokale politiek: Rik Rolleman van PACT
 3. Vragen van leden.

Lees de details van 1) ‘Introductie door de voorzitter’ in de bij dit onderwerp gebruikte presentatie.

De ledenavond is positief ontvangen en tijdens de presentaties/vragenronde zijn er diverse vragen gesteld.
Een aantal vragen zullen wij meenemen/overwegen bij onze verdere activiteiten, bijvoorbeeld:

 1. UFS – ultra fijnstof → de gemeente zou zelf UFS moeten gaan meten (deze vraag hebben wij al bij de wethouder neergelegd, maar we zullen hier achteraan blijven jagen);
 2. mobiliseren van de leden (en niet-leden?) om actiever te klagen*;
 3. naast uitkoop ook sterk inzetten op compensatie.

*) Er is ook voorgesteld dat BWA zijn leden zou moeten stimuleren om meer klachten bij BAS neer te leggen. Dit gaat BWA niet doen. Wel kan het zinvol zijn om op gezette tijden de leden op te roepen om zich te beklagen bij/een brief te sturen naar lokale/provinciale/landelijke politiek, de overheid, de sector, media.

Brief naar burgemeester en noodzaak Toezichthouder Luchtvaart 22 november 2016

Brief naar burgemeester

A.i. burgemeester Nobel stelt in een raadsbrief over Schiphol onder de kop ‘compensatie’: daar waar hinderbeperking niet meer mogelijk is, moet compensatie via andere instrumenten worden gezocht.
Vervolgens blijkt dat hij onder ‘deze andere instrumenten’ de algemene Stichting Leefomgeving Schiphol projecten ziet (bijvoorbeeld opknappen Oude Veiling).

BWA heeft in een brief aan de a.i. burgemeester (met een kopie naar de raad en de lokale politici) laten weten, dat zij algemene Stichting Leefomgeving Schiphol projecten niet ziet als compensatie en niet of nauwelijks als leefbaarheid verhogend.
BWA roept de burgemeester op om zich in te zetten voor een echte compensatieregeling, waarin van overheidswege wordt voorzien in een regeling die de huiseigenaren in de zwaarst getroffen gebieden in staat stelt - net zoals huurders dat kunnen - hun woongenot elders te zoeken middels een goede uitkoopregeling.

Lees de details in onze brief (die wij ook als open brief naar lokale media hebben gestuurd).

Noodzaak Toezichthouder Luchtvaart

Eén van de speerpunten van BWA is het pleiten voor een Toezichthouder Luchtvaart. Naar aanleiding van twee recente ervaringen met ILT, hebben wij de Schipholwoordvoerders en -specialisten van de Tweede Kamerfracties in een brief uitgelegd waarom wij het instellen van een Toezichthouder Luchtvaart noodzakelijk vinden.

Lees de details in onze brief.

Verdeling geluidsbelasting onder NNHS 16 november 2016

In de aanloop naar de opdracht om een nieuw stelsel voor Schiphol te laten ontwikkelen, werd geconstateerd dat sommige handhavingspunten bijna vol zaten en andere handhavingspunten nog veel ruimte boden. Zie onderstaande illustratie:

Het ontwikkelen van een nieuw stelsel is mede ingegeven door de wens om deze ruimte om te (kunnen) zetten in groei.

Inmiddels is het NNHS ontwikkeld, waarbij de handhavingspunten zijn vervallen en de lokale bescherming is vervangen door ‘strikt preferentieel vliegen’.

Omdat wij graag zouden willen weten hoe de geluidsbelasting onder de werking van het NNHS over de omgeving wordt verdeeld, hebben wij de staatssecretaris verzocht om de geluidsbelasting in de handhavingspunten bij het scenario ‘510.000 vluchten per jaar’ en eventueel de geluidsbelasting in de handhavingspunten bij het scenario ‘500.000 vluchten per jaar’.

Link naar website bewonersvertegenwoordigers ORS toegevoegd 2 november 2016

Onder het tabblad ‘Informatie’ is een koppeling naar de (onlangs in de lucht gekomen) website van de bewonersvertegenwoordigers binnen de OmgevingsRaad Schiphol toegevoegd.

Vragen aan de staatssecretaris over het beleid gericht op stillere vliegtuigen 22 oktober 2016

Belangrijk onderdeel van het beleid van staatssecretaris Dijksma (I&M) om het vliegverkeer op Schiphol te kunnen laten groeien, is het bevorderen van stillere vliegtuigen. De staatssecretaris gaat er namelijk van uit dat wij meer, maar per passage stillere vliegtuigen niet hinderlijker vinden dan minder, maar per passage lawaaiiger vliegtuigen.

Wij hebben de staatssecretaris bij brief 4 september gevraagd op welk wetenschappelijk onderzoek deze veronderstelling is gebaseerd. In haar antwoord per e-mail van 11 oktober noemt zij - zonder nadere tekst en uitleg - een onderzoek uit oktober 2005, dat is gebaseerd op gegevens uit 1996. Dit antwoord is voor ons aanleiding om een aantal kritische vervolgvragen te stellen.

Bij brief van 22 oktober hebben wij allereerst gevraagd om het onderzoeksrapport aan ons toe te sturen, zodat wij daarop eventueel een 2nd opinion kunnen vragen.

Bovendien hebben wij de staatssecretaris gevraagd te reageren op twee kanttekeningen die de onderzoekers zelf bij hun onderzoek naar de veronderstelling hebben gemaakt. De onderzoekers merken allereerst op dat omwonenden 'onnodig' lawaaiige vliegtuigen extra hinderlijk vinden. En daarnaast zij vragen zich af of de veronderstelling van de staatssecretaris nog wel opgaat, als er gedurende de dag geen rustperiodes van betekenis meer zijn.
Beide verschijnselen: onnodig lawaaiige vliegtuigen en het (vrijwel) ontbreken van rustperiodes van betekenis, doen zich vandaag de dag inmiddels regelmatig voor bij de Aalsmeerbaan. Wij hebben de staatssecretaris dan ook gevraagd, hoe zij met deze verschijnselen rekening houdt in haar beleid.

De volledige tekst van deze vervolgbrief kunt u lezen in de brief aan de Staatssecretaris over het Beleid gericht op stillere vliegtuigen.
De tekst van de eerste brief vindt u in de brief Impliciete assumptie in uw beleid.

Zodra wij antwoord op deze drie vragen hebben ontvangen, zullen we u hier over informeren.

Vraag aan de staatssecretaris over selectiviteit 19 oktober 2016

BWA heeft 19 oktober een brief naar staatssecretaris Dijksma (I&M) gestuurd, met vragen over selectiviteit en de mainportfunctie. Hieronder een samenvatting van deze brief:

Al sinds begin deze eeuw wordt in verband met Schiphol gesproken over ‘selectiviteit’ en de ‘mainportfunctie’.
Schiphol leek autonoom te groeien naar een omvang die een onacceptabel negatieve invloed op de leefbaarheid (milieu en geluid) in de omgeving van Schiphol zou hebben. Om deze reden is vastgesteld dat ongebreidelde groei van Schiphol moet worden voorkomen en dus, dat de groei van Schiphol selectief dient te gebeuren en dat alleen groei die een positieve bijdrage aan de economie van Nederland heeft, door Schiphol geaccommodeerd dient te worden. M.a.w. groei moet goed zijn voor de BV Nederland als geheel en niet voor Schiphol alleen.

Aangezien selectiviteit zo belangrijk is voor het behoud van de leefbaarheid van de omwonenden, gaan wij ervan uit dat u een ‘selectiviteitsbeleid’ heeft en er – mede in het kader van uw zorgplichtverantwoordelijkheid - (op z’n minst jaarlijks) op toe ziet dat dit beleid wordt gerealiseerd.

Wij zouden - met een uitdrukkelijk verzoek op de Wet Openbaarheid Bestuur - graag van u ontvangen:

 • De criteria om vliegverkeer aan te merken als mainportgebonden resp. niet-mainportgebonden;
 • Vanaf 2008 tot nu, per jaar het aantal vluchten van en naar Schiphol, met een uitsplitsing naar mainportgebonden verkeer en niet-mainportgebonden verkeer;
 • De prognose hoe deze uitsplitsing naar mainportgebonden verkeer en niet-mainportgebonden verkeer zich gaat ontwikkelen tussen nu en 2020.

De volledige tekst kunt u lezen in de brief aan de Staatssecretaris over Selectiviteit/Mainportfunctie.

Zodra wij antwoord op onze vragen hebben ontvangen, zullen we u hier over informeren.

Vragen aan de staatssecretaris 21 september 2016

BWA heeft de afgelopen weken twee brieven naar staatssecretaris Dijksma (I&M) gestuurd, met de onderwerpen:

 1. Impliciete assumptie in uw beleid.
 2. Motie Van Helvert met drogreden afgeserveerd?

Zodra wij antwoorden hebben ontvangen, zullen we u hier over informeren.

Schiphol stelt geluidshinder te rooskleurig voor en andere updates 31 augustus 2016

1. Persbericht Commissie m.e.r. (25 augustus)

De Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage) heeft vastgesteld dat Schiphol bij het berekenen van de geluidswinst verouderde modellen heeft gebruikt, zo valt te lezen in hun persbericht . Hierdoor valt de berekende geluidswinst hoger uit dan bij internationaal gehanteerde rekenmethoden. Dit heeft geleid tot een artikel in de Volkskrant. Schiphol moet zijn berekeningen overdoen.

Bovenstaande toont aan hoe belangrijk het is dat ook omwonenden zeer kritisch naar de ontwikkelingen in de sector kijken en ondersteunt ons pleidooi voor een echte onafhankelijke en kritische toezichthouder voor de luchtvaart, met de statuur van een DNB/AFM.

2. Gesprek met Onderzoeksraad voor Veiligheid (25 augustus)

N.a.v. onze analyse van de veiligheidssituatie rond de Aalsmeerbaan zijn wij door de Onderzoeksraad voor Veiligheid uitgenodigd voor een gesprek.
In dit gesprek hebben wij niet alleen onze visie op de veiligheidssituatie rond de Aalsmeerbaan toegelicht, maar ook onze mening over de tekortkomingen in de besluitvorming/governance rond Schiphol gegeven, kritische kanttekeningen gezet bij o.a. de actualisatie van de gelijkwaardigheidscriteria en een pleidooi gehouden voor een echte onafhankelijke en kritische toezichthouder voor de luchtvaart, met de statuur van een DNB/AFM.

3. BWA twittert (sinds 27 augustus)

Op 27 augustus 2016 heeft BWA zijn eerste tweet gelanceerd (naar aanleiding van het persbericht van de Cie m.e.r.):

Schiphol sjoemelt weer met cijfers geluidhinder. Tijd voor een Toezichthouder!

Wij zullen met enige regelmaat tweets blijven rondsturen.
Volg ons (twitter.com/@BWA_for_you) en re-tweet ons!

4. Discussie over rapport Raad voor de Leefbaarheid en Infrastructuur (5 september)

Zoals in de nieuwsbrief van 19 juli 2016 gemeld, heeft de Raad voor Leefbaarheid en Infrastructuur een rapport uitgebracht, waarin zij hun vraagtekens zetten achter het huidige mainport beleid.
Op 5 september zal in Pakhuis de Zwijger een discussieavond over dit rapport plaatvinden. Marike van Lier Lels – van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur – zal het rapport toe komen lichten en ook Mark Frequin – Directeur Generaal Bereikbaarheid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu – zal acte de presence geven. Voor verdere prominenten die een bijdrage zullen leveren zie de website van Pakhuis de Zwijger.

Twee BWA bestuursleden zullen deze avond bijwonen en terugkoppeling van hun bevindingen geven. Deze avond is op 5 september 2016 vanaf 20:00 te volgen via een livestream. Klik op 'KIJK MEE VIA LIVESTREAM' rechtsboven aan de pagina om thuis mee te genieten.

5. Symposium Vereniging Voor Milieu (15 september)

Op 15 september organiseert de VVM - netwerk van milieuprofessionals - een symposium met de titel “Ontwikkeling in luchtvaartlawaai’.
Een BWA bestuurslid zal deze avond bijwonen en terugkoppeling van zijn bevindingen geven.

6. Link naar luchtmeetnet.nl aan BWA website toegevoegd (per heden)

Onder de tab ‘Informatie’ is een link naar de website luchtmeetnet.nl toegevoegd. Deze website geeft de actuele luchtkwaliteit van enige tientallen stations in Nederland aan. Het voor ons dichtstbijzijnde station ligt bij Oude Meer-Aalsmeerdijk.

Een lesje creatief boekhouden van 'Rupsje-nooit-genoeg' Schiphol 19 juli 2016

BWA heeft een bijdrage geleverd aan een artikel in de Volkskrant.
Ook te benaderen via de website bewonersomgevingschiphol.

Veel beroering rond Schiphol 11 juli 2016

BWA heeft al enige tijd geen nieuwsbrieven meer gestuurd, maar dat is niet omdat er niets is gebeurd. We zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met een keur aan onderwerpen.

Hierbij ontvangen jullie weer een update, waarin we aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

 1. Behandeling Wet Luchtvaart in de Tweede Kamer
 2. Actieagenda Schiphol
 3. Onderzoek door Onderzoeksraad Voor de Veiligheid
 4. Rapport Raad voor Leefbaarheid en Infrastructuur
 5. Voortgang Milieu Effect Rapportage
 6. Behandeling LIB/LVB in de Tweede Kamer
 7. Masterclass Schiphol

1. Behandeling Wet Luchtvaart in de Tweede Kamer

Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, heeft de Tweede Kamer bij de behandeling van de Wet Luchtvaart de 2 onderstaande volstrekt redelijke en simpele verzoeken van BWA volledig genegeerd:

 • Stem er niet mee in dat de rechtsbescherming voor omwonenden wordt beperkt tot de (hoogdrempeligere) burgerlijke rechter;
 • Stem er niet mee in dat de GelijkWaardigheidsCriteria (de normen die ons als omwonenden moeten beschermen tegen de overlast van Schiphol) via de Staatssecretaris in de handen van de sector komen.

Vanzelfsprekend is de Wet Luchtvaart uiteindelijk goedgekeurd, want Schiphol is heilig.

Er is wel een succes te melden. Mede als gevolg van de inspanningen van BWA, heeft het CDA de volgende motie ingediend. Deze luidt:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de groei van het aantal vliegtuigbewegingen hoofdzakelijk terechtkomt op de Aalsmeerbaan die daardoor meer dan een fair share voor zijn rekening neemt,
verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de toename van het vliegverkeer beter over de start- en landingsbanen verdeeld kan worden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Let wel, in deze motie wordt niet gevraagd om een vermindering van de groei van Schiphol. Nee, in deze motie wordt geconstateerd dat de Aalsmeerbaan er onevenredig slecht uitkomt. Het CDA stelt voor om hier aandacht aan te besteden.
Welke politieke partij kan hier tegen zijn?

Maar helaas, deze motie is niet aangenomen.

Hieronder een opsomming van de partijen die tegen deze motie waren: VVD, PvdA, CU, GL, SGP, Van Vliet, Klein, Houwers, 50PLUS
Voor de motie waren: SP, CDA, D66, PVV en PvdD, GrBvK, GrKÖ.

De tegenstemmers waren wellicht overtuigd door het argument van staatssecretaris Dijksma dat ze er al alles aan had gedaan om het probleem van de Aalsmeerbaan op te lossen en dat het zinloos is om nog een keer te gaan kijken naar het lot van de Aalsmeerbaan (hetgeen wij betwisten) – zij ontraadde de motie zelfs.

Wij weten niet welke partij u stemt, maar mocht de partij waarop u stemt bij de tegenstemmers zitten, dan is wellicht het een goed idee dat u eens aan uw partij vraagt waarom ze niet voor een eerlijke behandeling van gedupeerden van de voorgenomen groei van Schiphol zijn.

2. Actieagenda Schiphol

In het 3e kwartaal van 2015 is de Actieagenda Schiphol en een aantal daaraan gerelateerde rapporten gepubliceerd.
BWA heeft de Actieagenda Schiphol en de rapporten van SEO en Decisio geanalyseerd en naast elkaar gelegd en het resultaat van deze analyse in een Powerpoint verwerkt.
Kijk voor onze analyse naar Actieagenda BWA analyse.

We hebben deze analyse gestuurd naar de Schipholwoordvoerders en Schipholbeleidsmedewerkers van de Tweede Kamerfracties en naar een aantal landelijke dagbladen.

De Actieagenda Schiphol is op 30 juni 2016 in een AO aan de orde geweest.

De heer Smaling (SP) heeft tijdens dit AO gezegd: 'graag wil ik ook de aandacht vestigen op de uitstekende analyse die de vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan over de Actieagenda heeft gemaakt en ik raad de staatssecretaris aan daar goed naar te kijken'.

Een ander Tweede Kamerlid heeft een paar keer teksten uit de BWA presentatie aangehaald.

3. Onderzoek door Onderzoeksraad Voor Veiligheid

Begin dit jaar heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) bekend gemaakt dat zij - naar aanleiding van een aantal incidenten – een onderzoek naar de veiligheid op en rond Schiphol gaan uitvoeren.
BWA heeft dit aangegrepen om een aantal signalen op papier te zetten OVV BWA1.
In de eerste versie van het document hebben we specifiek onze signalen t.a.v. de veiligheid aangegeven. In een volgend document gaan we ook nog een aantal andere Schiphol/Aalsmeerbaan gerelateerde zaken aankaarten.

Ook dit document hebben wij gestuurd naar de Schipholwoordvoerders en Schipholbeleidsmedewerkers van de Tweede Kamerfracties en naar een aantal landelijke dagbladen. Dit heeft geleidt tot een artikel in het Parool.
Wij zijn erg blij met dit artikel (hoewel wij niet altijd correct worden ge-quote), omdat een aantal aspecten betreffende het Schipholdossier scherp worden neergezet en wij hopen dat dit artikel een discussie opstart.

4. Rapport Raad voor de Leefbaarheid en Infrastructuur

De Raad voor de Leefbaarheid en Infrastructuur (RLI) heeft op 1 juli 2016 een rapport geschreven met de titel Mainport voorbij.
Voor het volledige rapport zie Mainport voorbij PDF.
In dit rapport worden vraagtekens gezet bij het huidige mainportbeleid, dat gebaseerd is op volumegroei. Wij halen uit dit rapport:

 • 'meer, meer, meer' is niet de oplossing en het rendement van ‘meer’ is veel lager (en minder lange termijn strategisch) dan het rendement van andere investeringen, terwijl de kosten (milieu, geluid, risico, Schiphol als ruimteslurper, Schiphol als demper op andere economische ontwikkelingen) blijven oplopen;
 • het wordt al duidelijker dat niet alleen bereikbaarheid van belang is bij het vestigingsklimaat, maar dat buitenlandse bedrijven ook leefbaarheid hoog op de verlanglijst hebben.

RLI wil een fundamentele discussie opstarten, maar Schiphol en de Rotterdamse haven hebben vanzelfsprekend negatief op dit rapport gereageerd en ook de reactie vanuit de grote beschermheer van Schiphol, het ministerie van I&M (met de I van Infrastructuur en de M van Economie) was niet mals.

Veelzeggend voor hoe het werkt, is de opmerking van Marike van Lier Lels op de vraag: ‘Als Schiphol bestuurder pleitte u voor het volumedenken’, zegt zij: ‘Ik handelde indertijd in het bedrijfsbelang van Schiphol. Nu kijk ik naar de zaak in het landsbelang’.

Dit rapport heeft al de volgende krantenkoppen opgeleverd:

 • Kabinet hecht te veel belang aan Schiphol en haven Rotterdam (VK)
 • Schiphol en Rotterdamse haven niet langer motor van de economie (FD)
 • De mainport mythe (FD)
 • Overheidsbeleid haven en Schiphol achterhaald (NRC)
 • Schiphol en Rotterdam niet meer motor economie (NOS)

Wij hopen dat het RLI rapport de politiek aan het denken zet en dat er in de toekomst meer vanuit landsbelang dan vanuit bedrijfsbelang naar Schiphol gaat worden gekeken.
Staatssecretaris Dijksma heeft aangegeven dat het kabinet eind oktober met een reactie op dit KRI zal komen.

Ook BWA gaat vanzelfsprekend iets met dit rapport doen.

5. Voortgang Milieu Effect Rapportage

Volgens onze laatste informatie zal de Milieu Effect Rapportage eind augustus 2016 gepubliceerd worden. Wij houden dit scherp in de gaten.

6. Behandeling LIB/LVB in de Tweede Kamer

Volgens onze laatste informatie is behandeling LIB/LVB uitgesteld tot na het zomerreces 2017. Ook dit houden we scherp in de gaten.

7. Masterclass Schiphol

Wij hebben een aantal Schipholbeleidsmedewerkers van de Tweede Kamerfracties benaderd met de vraag of er behoefte is aan een presentatie over de ‘technicalaties’ in het Schipholdossier, zoals:

 • wat is Lden?
 • wat zijn gelijkwaardigheidscriteria en hoe zijn die geactualiseerd?
 • wat zijn ernstig gehinderden?
 • wat zijn dosis-effectrelaties en hoe dienen die te worden gebruikt?
 • wat is de perversiteit van het Oude Stelsel (en door welke perversiteiten is deze in het Nieuwe Stelsel vervangen)?

Er is positief op dit aanbod gereageerd en een van de beleidsmedewerkers heeft dit initiatief omgedoopt in een ‘Masterclass Schiphol’. Het voorstel is om deze masterclass na het zomerreces 2016 te organiseren.

Na ruim 3 maanden alsnog een reactie van Schiphol 15 maart 2016

Schiphol heeft na 3 maanden alsnog gereageerd op onze brief van oktober 2015 (zie nieuwsflash 2 november 2015). Wij hadden geen hoge verwachtingen van dit antwoord en Schiphol heeft ons daarin ook niet teleurgesteld. Dat de groei na 470.000 bewegingen voornamelijk op de secundaire banen zal worden opgevangen vindt Schiphol normaal en zeker geen weeffout in het Aldersakkoord.
Daarnaast verwijst Schiphol naar het ‘Spiegeltjes en Kraaltjes Fonds’ (SLS), dat is opgezet om de leefomgeving in onevenredig zwaar belaste gebieden te verbeteren (lees: een toename van tienduizenden en tienduizenden vluchtbewegingen te compenseren, met een bankje in een park, een fietsbruggetje en een stukje groen). Volgens onze berekening draagt Schiphol het genereuze bedrag van een paar cent per passagier bij, aan dit ‘Spiegeltjes en Kraaltjes Fonds’.
Hierbij de volledige reactie reactie van Schiphol, zodat u zelf kan bepalen hoe serieus de Manager Stakeholder Strategy & Development zijn eigen baan en ons als omwonenden neemt.

Ansichtkaart nummer 3

In verband met de behandeling van de Wet Luchtvaart, heeft BWA een derde ansichtkaart naar alle 150 Kamerleden (en een groot aantal andere betrokkenen) gestuurd.
Dit keer hadden wij slechts 2 simpele vragen:

 1. Stem er niet mee in dat de rechtsbescherming voor omwonenden wordt beperkt tot de (hoogdrempelige) burgerlijke rechter;
 2. Stem er niet mee in dat de GelijkWaardigheidsCriteria (de normen die ons als omwonenden moeten beschermen tegen de overlast van Schiphol) via de Staatssecretaris in de handen van de sector komen.

Volgens ons niet veel gevraagd, maar ook deze volstrekt redelijke en simpele verzoeken zijn volledig genegeerd door de politiek.
Klik hier voor onze derde ansichtkaart.

Lot van omwonenden Aalsmeerbaan in het NRC

Op de dag van de behandeling van de Wet Luchtvaart heeft de NRC aandacht besteed aan de extreme slechte uitkomst van deze wet voor de Aalsmeerbaan.
Klik hier voor het volledige NRC artikel.

Reactie op brieven naar Minister/Staatssecretaris I&M Cc. CEO Schiphol en vice versa 23 januari 2016

Begin november hebben wij u gemeld dat BWA brieven naar de Minister I&M, Staatssecretaris I&M en CEO van Schiphol heeft gestuurd. In deze brieven kaarten wij de voorgenomen extreme en onevenredige groei van het aantal vluchten over de Aalsmeerbaan aan en wij verzoeken deze ‘weeffout’ uit het Aldersakkoord recht te zetten.

Hierbij een update over de reacties die wij hebben ontvangen.

Schiphol

Ondanks dat de brief naar de CEO van Schiphol aangetekend was verstuurd, heeft hij niet het fatsoen gehad om een ontvangstbevestiging te sturen. Tevens heeft Schiphol na bijna 2 maanden (nog?) niet de moeite genomen om inhoudelijk te reageren. Een zeer teleurstellend resultaat, van een organisatie die er altijd zo op voor staat de belangen van de omwonenden in het oog te houden en open en transparant te zijn. De enige conclusie die wij hieruit kunnen trekken: Schiphol geeft ons gelijk en heeft geen weerwoord.

Infrastructuur en Mileu

Van I&M hebben we keurig een ontvangstbevestiging en op 26 november een reactie ontvangen. I&M heeft zich dus in ieder geval aan de fatsoensnormen gehouden, maar de inhoudelijke reactie is zeer teleurstellend.

In het kort de opmerkingen/verzoeken van BWA richting Minister I&M en Staatssecretaris I&M en de reacties van I&M:

BWAI&M
De groei van het aantal vluchten over de Aalsmeerbaan is volgens BWA extreem en onevenredig en dus principieel onacceptabel.Zo werkt het nou eenmaal.
BWA is van mening dat bovenstaande extreme en onevenredige groei een weeffout in het Aldersakkoord is.Wij delen deze mening niet.
BWA vindt het teleurstellend dat u uw zorgplicht niet op een behoorlijke manier heeft ingevuld.Geen reactie.
BWA verzoekt om adequate maatregelen te nemen om de overlast als gevolg van de voorgenomen groei te verminderen.Hebben we onderzoek naar gedaan, maar kan niet.
BWA verzoekt de handhavingspunten als monitorpunten te continueren en hierover naar de Tweede Kamer te rapporteren.Wij gaan de handhavingspunten niet behouden.
Als vermindering van hinder niet mogelijk is, verzoekt BWA om een goede compensatie-/uitkoopregeling.Zoek het zelf maar uit.

Onze brieven en de reactie van I&M kunt u hier bekijken:

 1. Brief BWA aan Minister/Staatssecretaris I&M
 2. Brief BWA aan CEO Schiphol
 3. Reactie I&M op deze brief

Raadsvergadering over rapport ‘De Handreiking’ in relatie tot Schiphol 21 december 2015

Enige tijd geleden is BWA ‘getipt’ dat tijdens een raadsvergadering het ‘Lobby LIB’ document van de gemeente op de agenda zou staan.

Intermezzo:
De gang van zaken op en rond de luchthaven wordt door een aantal grote besluiten geregeld, het LVB en het LIB.
 1. Het LVB - Luchthavenverkeerbesluit – betreft baangebruik, aantal vliegtuigbewegingen, in- en uitvliegroutes, etc. Dit wordt ook wel aangeduid met de ‘luchtzijdige’ aspecten van Schiphol.
 2. Het LIB - Luchthavenindelingbesluit – betreft sloopzones voor geluid en risico, bouw- en gebruiksperkingen, etc. Dit wordt ook wel aangeduid met de ‘landzijdige’ aspecten van Schiphol.

NB Op handen zijnde besluitvorming betreffende Schiphol door de Tweede Kamer:

 • Goedkeuring van de wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel (NHHS) voor de luchthaven Schiphol (en enige andere wijzigingen) staat momenteel voor half januari 2016 gepland.
 • LVB en LIB worden normaal gesproken pas door de Kamer goedgekeurd na afronding van de Milieu Effect Rapportage (MER). Afronding van de MER en goedkeuring LVB/LIB door de Kamer zullen naar verwachting in het 2e kwartaal van 2016 hun beslag krijgen.

Naar aanleiding van de aankondiging van deze raadsvergadering heeft BWA een document opgesteld met haar standpunt inzake de LIB discussie en naar de Aalsmeerse fracties en B&W gestuurd. Uiteindelijk bleek er een toelichting op het rapport ‘De Handreiking’ op de agenda van de raadsvergadering te staan. ‘De Handreiking’ betreft een onderzoek dat de gemeentes Amstelveen en Aalsmeer i.s.m. advocatenkantoor Stibbe hebben uitgevoerd t.a.v. de juridische aspecten van het LIB.

Twee BWA bestuursleden zijn naar deze vergadering geweest. Tijdens deze vergadering is door een juriste van de gemeente Amstelveen een presentatie gehouden waarin het rapport over ‘De Handreiking’ werd toegelicht. Onderstaand een korte samenvatting van deze presentatie:

 1. Aanleiding voor het onderzoek is, dat de rond Schiphol liggende gemeentes (o.a. Aalsmeer/Amstelveen/Uithoorn) momenteel voor ieder bouwproject toestemming moeten vragen aan het rijk. Dit is niet praktisch.
 2. In ‘De Handreiking’ wordt daarom voorgesteld om de rond Schiphol liggende gemeentes een jaarquotum voor bouw te geven, die ze naar eigen wens (binnen de regels, zoals ‘maximaal aantal ernstig gehinderden’) in mogen vullen.
 3. Deze gemeentes willen dus flexibiliteit en daar hoort ook de wens bij om bouwquota tussen gemeentes uit te kunnen ruilen.

In de discussie naar aanleiding van deze presentatie werd meerdere malen opgemerkt dat B&W Aalsmeer ten aanzien van Schiphol meer aandacht lijken te hebben voor ruimtelijke ordening en ondernemersbelangen dan voor hinderbestrijding.

Voor het standpunt van BWA betreffende het LIB, kies standpunt LIB.

Andere voor dit onderwerp relevante documenten:

Brieven naar Minister/Staatssecretaris I&M Cc. CEO Schiphol en vice versa 2 november 2015

BWA heeft aangetekende brieven gestuurd naar de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, met een kopie naar de CEO van Schiphol en vice versa. In deze brieven beargumenteren wij nogmaals wat er in de praktijk mis is met het Nieuwe Stelsel (de extreme en onevenredige groei van het aantal vluchten over de Aalsmeerbaan) en wij verzoeken de doelstellingen zoals door BWA opgesteld te realiseren. Daarnaast hebben wij verzocht om de handhavingspunten te continueren als ‘monitorpunten’ (zoals ook bij de leden van de Tweede Kamer neergelegd).

Speciaal voor Minister en Staatssecretaris hebben wij de volgende zin toegevoegd:
Wij vinden het zeer teleurstellend dat U in het kader van uw zorgplichtverantwoordelijkheid bovenstaande (de extreme en onevenredige groei van het aantal vluchten over de Aalsmeerbaan - BWA) niet zelf heeft geconstateerd en adequate maatregelen heeft genomen.

We zullen jullie t.z.t. informeren over de reactie(s).

Ingezonden brief/bijdrage naar de Volkskrant

Aanhakend op het aftreden van Staatssecretaris Mansveld hebben wij een ingezonden brief/bijdrage naar de Volkskrant gestuurd, met de titel ‘De Tweede Kamer krijgt van het kabinet ook over Schiphol weer niet het hele verhaal te horen’.
Helaas heeft de Volkskrant er voor gekozen deze ingezonden brief niet op te nemen.

Tweede ansichtkaart naar alle Tweede Kamerleden 24 oktober 2015

BWA heeft inmiddels een 2e ansichtkaart verstuurd. In deze kaart merken wij fijntjes op dat prof. mr. Schueler zo zijn kanttekeningen zet bij de gelijkwaardigheid van het Nieuwe Stelsel en wij verzoeken om de handhavingspunten in de kwetsbare woonwijken te continueren als ‘observatiepunten’ en daarover te rapporteren naar de Tweede Kamer. Zodat de Tweede Kamer kan constateren of de overlast uit de hand gaat lopen in de kwetsbare woonwijken.

Op 23 oktober 2015 hebben wij een geprinte versie van de ansichtkaart observatiepunten afgeleverd bij alle 150 Tweede Kamerleden en wij hebben een digitale versie naar diverse lokale en landelijke media gestuurd.

Ansichtkaart naar alle Tweede Kamerleden 4 oktober 2015

BWA heeft besloten middels een aantal ‘ansichtkaarten’ de Tweede Kamerleden meer achtergrondinformatie te geven over bepaalde aspecten van het Nieuwe Stelsel. Wij hebben gekozen voor de ‘ansichtkaart’ omdat dit een ludieke en hopelijk de aandacht trekkende wijze van communiceren is. Het eerste aspect dat wij via een ansichtkaart aan de orde hebben gesteld, betreft de manier waarop de verantwoordelijke bewindslieden zijn omgegaan met de zogenaamde “Gelijkwaardigheidscriteria”. Wij betogen dat de norm voor het aantal ernstig belaste woningen (één van de Gelijkwaardigheidscriteria) o.i. onrechtmatig is opgehoogd van 11.000 naar 11.900 woningen. Onze claim wordt gestaafd door een woningtelling van het NLR in 2012.

Bovenstaand Gelijkwaardigheidscriterium is een belangrijke bescherming tegen de overlast in de zogenaamde binnengebieden, dus ook rond de kop van de Aalsmeerbaan. Een verschil van 900 woningen lijkt een trivialiteit, maar geeft Schiphol ruimte om veel meer gebruik te maken van de Aalsmeerbaan.

Tevens hinten wij in onze ansichtkaart dat andere gelijkwaardigheidscriteria ook onrechtmatig, ten nadele van omwonenden, kunnen zijn gewijzigd. Aangezien de verantwoordelijke bewindslieden hebben voorgesteld om deze bijgestelde norm in de wet op te nemen, roepen wij in de ansichtkaart de Tweede Kamerleden op om hier niet mee akkoord te gaan en vast te houden aan de telling van het NLR.

Ook verzoeken wij om niet akkoord te gaan met het delegeren van de regelgeving t.a.v. de Gelijkwaardigheidscriteria naar de verantwoordelijke minister. Wij vinden dat deze regelgeving daar niet in goede handen is en zijn van mening dat dit via de Tweede Kamer moet blijven lopen.

Op 30 september 2015 hebben wij een geprinte versie van de ansichtkaart gelijkwaardigheidscriteria afgeleverd bij alle 150 Tweede Kamerleden en wij hebben een digitale versie naar diverse lokale en landelijke media gestuurd.

Een tweede ansichtkaart zal zo snel mogelijk volgen.

Milieueffectrapportage 15 augustus 2015

De overheid heeft een procedure opgestart om het zogenaamde Aldersakkoord om te zetten in wetgeving. Een onderdeel van deze procedure is de zogenaamde MER (milieueffectrapportage) procedure.
Hiertoe gaat Schiphol een milieueffectrapportage opstellen. Dit document beschrijft de effecten op het milieu van de voorgenomen 'activiteit' van Schiphol (groei naar 510/500,00 vluchten per jaar, strikt preferentieel vliegen etc).
Dit door Schiphol opgestelde document zal worden getoetst door de Commissie m.e.r.

Als eerste stap in deze procedure is de notitie 'Reikwijdte en Detailniveau'* gepubliceerd. In dit document wordt reikwijdte en detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport beschreven. Tot half juli 2015 bestond er de mogelijkheid om hier commentaar op te leveren en hier heeft de vereniging BWA gebruik van gemaakt middels. In het document zienswijze kunt u ons commentaar lezen.

* Deze notitie kan worden gevonden op de website van Platform Participatie.

Verzoekschrift Wet Luchtvaart 1 juli 2015

Wij hebben onze brochure en een verzoekschrift gestuurd naar alle Schipholwoordvoerders (per post en per mail) van de Tweede Kamer fracties die lid zijn van de Vaste Commissie Infrastructuur & Milieu. Tevens hebben alle plaatsvervangers van dezelfde partijen deze informatie per mail ontvangen. In het verzoekschrift staat in essentie het volgende:

 • het verzoek om niet in te stemmen met de vraag van de staatssecretaris om nadere regels aan de criteria voor gelijkwaardige bescherming aan haar te delegeren (wij zijn van mening dat dit onder controle van de Tweede Kamer moet plaats vinden);
 • het verzoek om het maximale aantal huizen binnen de 58 Lden[?] contour conform NLR berekeningen van 12,300 terug te brengen naar 11,000.

En daarnaast betogen wij dat de rechter zich over Schipholbesluiten moet kunnen (blijven) uitspreken (zodat omwonenden een beroepsmogelijkheid houden). Zie verzoekschrift om het gehele verzoekschrift te lezen.

Landelijke politiek

De bovenstaande informatie die wij naar de landelijke politiek hebben gestuurd, hebben wij ook naar de lokale politiek gestuurd. PACT, VVD en wethouder Verlaan hebben n.a.v. deze mailing aangegeven dat ze graag met ons in overleg treden.

Gedetailleerde contourlijnen binnen 58 Lden[?] contouren

Wij hebben middels een ‘WOB-verzoek’ (Wet Openbaarheid Bestuur) de gedetailleerde contourlijnen binnen de 58 Lden contouren op gevraagd bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze informatie hebben wij opgevraagd voor de prognoses bij 425,000, 470,000 en 510,000 vluchtbewegingen per jaar, zodat wij de toenemende overlast rond de Aalsmeerbaan kunnen vaststellen.